הפעילות:

  1. אתיקה ואינטרנט –  "בחן את עצמך – אני והאינטרנט".

http://noar.education.gov.il/nethics/me.html

 2. דף הכולל מגוון פעילויות בגלישה בטוחה באינטרנט

http://liglosh.cet.ac.il/forums/activities.asp

3."בראש בטוח" - משחקרשת

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Meidaanut/Etika/Batuach/game.htm