http://www.eshkolp.org.il/logo.jpg

 

תכונות תורשתיות

שאלות על כתבה בנושא תכונות בתורשה

 

כנס לדף המידע וענה על השאלות.

 

א.                      הסבר מהו גן.

ב.                        היכן "יושבים" הגנים?

ג.  מאין מגיעים 46 כרומוזומים שבתאים לתאי התינוק?

ד.הסבר מהי תכונה דומיננטית. תן דוגמה לתכונה דומיננטית.

ה.                      מהי תכונה רצסיבית? תן דוגמה לתכונה זו.

ו.   אבא עם שיער שחור ואמא עם שיער בלונדיני ילדו ילד עם שיער שחור.

הסבר כיצד זה ייתכן? (השתמש במונחים של תא זרע ותא ביצית- כיצד הם תורמים לתכונה זו? והעזר במושג ה"גן".)

ז.    האם תכונת גלגול לשון היא דומיננטית? הסבר. האם לך יש את התכונה?

ח.                       בדוק בכיתה כמה מהתלמידים בעלי התכונה לגלגול לשון.

ט.                       מהו הגן הדומיננטי לשילוב אצבעות? בדוק האם לך התכונה הדומיננטית או הרצסיבית.

י.    מהו הגן הדומיננטי לגומות חן? האם אתה בעל התכונה הדומיננטית?