?אתב ןיערגה דיקפת והמ

1931 תנשב גנילרמאה יוסינ

.דבלב דחא את היונבה תימי הצא - הירלובטצא
.פוקסורקימ אלל ותוארל ןתינו מ"ס 5-כ דע עיגהל יושע והבוגש ,דחוימב לודג את והז
:םיקלח השולשב ןיחבהל ןתינ ,תדחוימ הרוצ הירלובטצאה אתל
.אתה ןיערג תא ליכמה לועבגה סיסבו לועבג ,עבוכ

,הצאה לש עבוכהו לועבגה תא ריסנו הירלובטצא את חקינ םא
.ותומי לועבגהו עבוכה ,(לועבגו עבוכ) םירסחה םיקלחה תא םילשי שרושה קר

.הירלובטצא ינימ רפסמ םימייק

דחא ןיממ הצא לש (סיסבו עבוכ אלל) לועבג עטק רבחל וסנ
?לועבגה חימצהש עבוכה גוס והמ ,רחא ןיממ (ןיערג ליכמה) סיסב עטק םע
?ןיערגה תא ליכמה סיסבה גוסכ וא לועבגה גוסכ היה עבוכה גוס םאה
?יוסינהמ םכתנקסמ יהמ
?עבוכה גוס תא עבוק ימ


אבה יוסינל רובע