משושה: הערכת עבודות למידת עמיתים
משושה: פעילות לשבועות בנושא החלב
משושה: מהעיתונות
משושה: שלבי התהליך
עפ"י אתר
הצפונט
 
משושה: הצעה לביצוע סקר
משושה: שלבי התהליך
הנחיה להכנת
התוצרים
 
משושה: מעבודות התלמידים
משושה: רציונל
ומטרות 
הפרויקט
 
בלחהלוכשאסיפהלופעטקיורפ

משושה: אתרים
מומלצים